Kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling

Få god oversikt over ansattes kompetanseutvikling

Det settes normalt krav til kompetanse for alle typer arbeid i dagens arbeidsliv enten det er formell utdanning, erfaring og praksis eller løpende sertifiseringer. Vår kompetansemodul gir virksomheten som helhet og ledere gode oversikter på status av kompetanse og varslinger for bedre styring og planarbeid av kompetanse.

Hvorfor bruke 4humans kompetansemodul?

Innad i en virksomhet finnes det mange ulike ansatte, med ulik bakgrunn. Dette medfører at det florerer med kompetansetyper og kursbeviser/sertifikater som du trenger å få kontroll på, kategorisere og basere kompetanseplaner på. Aktuelle punkter i denne sammenheng er:

 • Drill-down funksjon
 • Utløpsdato med varsling
 • Kompetansebarometer (nåværende – målnivå)
 • Kompetansematrise
 • GAP-analyse
 • Kompetansevedlegg
 • Rapporter og analyse
 • Kompetanse kan også utvides med egen prosjektmodul. Les mer her

Hvorfor kompetanseutvikling ?

Ved å aktivt drive med kompetanseutvikling sikrer du at virksomheten har nødvendig kompetanse for å dekke nåværende og fremtidige behov. Arbeid med kompetanseutvikling bør ta utgangspunkt i virksomhetens mål. Relevant kompetanseutvikling sørger for at ansatte har godt utgangspunkt for å utføre sine arbeidsoppgaver. Ansatte er normalt opptatt av egenutvikling og å tilegne seg ny kunnskap og kompetanse. Kompetanseutvikling er et godt verktøy for å øke trivsel og motivasjon blant de ansatte.
kompetanseutvikling

God kompetansestrategi

En god kompetansestrategi er forankret i virksomhetens mål. Strategien bør være en overordnet og langsiktig plan som beskriver hvordan virksomheten skal møte fremtidens kompetansebehov. En god kompetansestrategi tar ofte utgangspunkt i en GAP-analyse som danner grunnlag for en god strategi og plan for utvikling av organisasjonen og den enkelte ansatte.

Kompetanseutvikling

Personalledelse og kompetanseutvikling i praksis

Rask teknologisk utvikling setter utfordringer både i privat og offentligsektor. Virksomheter må omstille seg raskt for å være konkurransedyktige. Dette gir utfordringer i å videreutvikle de ansattes kompetanse og virksomhetens omstillingsevne.

Personalpolitikken viser seg å være ekstremt viktig for å ivareta, utvikle og beholde kompetansen i virksomheten. Ikke minst må det tas hensyn til at god kompetanseutvikling er med på å bidra til å opprettholde arbeidsplasser ved å gjøre virksomheten mer konkurransedyktig i fremtiden. Dette er med på å gjøre arbeidsplassen mer interessant for eksterne arbeidstakere som besitter nødvendig kompetanse.

Strategisk kompetanseledelse

Innebærer en målrettet og helhetlig satsing på kompetanse for å øke virksomhetens måloppnåelse og verdiskaping. Man må planlegge, gjennomføre og evaluere tiltak for å sikre at virksomheten og ansatte har nødvendig kompetanse. Her er GAP-analysen i 4human HRM er sentralt verktøy.

Tips for strategisk kompetanseutvikling

  • Identifiser virksomhetens kompetansebehov
  • Kartlegg den ansattes kompetanse
  • Definer den ansattes jobbrolle
  • Lag en kompetanseutviklingsplan
  • Evaluering av kompetanseutvikling
  • Strategisk kompetanseledelse

En effektiv og strategisk kompetanseutvikling innebærer en målrettet og helhetlig satsing på kompetanse for å øke virksomhetens måloppnåelse og verdiskaping. Man må planlegge, gjennomføre og evaluere tiltak for å sikre at virksomheten og ansatte har nødvendig kompetanse. Her er GAP-analysen i 4human HRM er sentralt verktøy.

Overføring av den ansattes kompetanse

En viktig del av kompetanseutvikling er overføring av kompetanse. Mange typer kompetanser kan overføres mellom ansatte. Ved å bruke et “fadder” program, eller ved å jobbe i team vil kompetanse over tid overføres mellom ansatte. Kompetanseoversikten i 4human HRM gir deg godt grunnlag for å sette sammen team som har gode forutsetninger for kompetanseoverføring.

Kompetanseoversikt for den ansatte fra mobilen

4humans kompetansemodul gjør at den ansatte enkelt har tilgang til sin registrerte kompetanse i virksomheten. Med god drill-down funksjonalitet kan du enkelt selektere ned på avdelinger, kompetansekategorier og kompetansetyper fra mobiltelefonen eller andre plattformer.

Fordeler med kompetanseutvikling

 • Sikre fremtidig kompetansebehov
 • Økt kvalitet på utførte arbeidsoppgaver
 • Verdiskaping
 • Økt trivsel blant de ansatte
 • Employer Branding
 • Ivaretar myndighetskrav