Forebygg uønskede situasjoner på arbeidsplassen med godt HMS-arbeid

HMS – Helse, miljø og sikkerhet – handler om å sikre og forbedre miljøet på arbeidsplassen. Et av kjernepunktene er å forebygge uønskede situasjoner på arbeidsplassen, og sikre trivsel både fysisk og psykisk blant dine ansatte. Du som arbeidsgiver er ansvarlig for å legge til rette for gode rammer innen HMS og aktivt rette søkelys mot positive og helsefremmende faktorer i arbeidsmiljøet.

HMS gjelder alt innen arbeidshelse som fysisk og  psykososialt arbeidsmiljø, farer for skader/ulykker og slitasje, sykdom, så vel som ytre miljøforhold og sikkerhet av ansatte på arbeidsplassen.

hms

Hva får du med 4humans HMS-system?

Med 4human får du ulike løsningsmoduler i en integrert totalløsning:

 • Oppfølging av skade
 • Avvik og hendelser
 • Risikovurdering
 • Skjema og sjekkliste

I tillegg har man en egen HMS-håndbok som er et oppslagsverk i forhold til norske lover og med beskrivelser av virksomhetens HMS rutiner opp mot disse.

Med våre løsninger for oppfølging får du nøkkeldata oversiktlig fremstilt med grafer. Du får også oversikt over hvilke typer skader som har vært rapportert den siste perioden samt muligheter for avviks oppfølging av hendelser og ulike sjekklister.

Våre løsninger inneholder bl.a. sjekkliste for vernerunder og årshjul i forhold til gjøremål og aktiviteter.

Hvorfor HMS?

Uønskede situasjoner eller ulykker på arbeidsplassen kan dessverre oppstå. Det kan være snakk om en alvorlig arbeidsulykke, eller en mildere form for ulykke. Mulige farer og nestenulykker skjer hyppigere enn ulykker og det er en målsetning å avdekke årsaker tidligere og på den måten forebygge ulykker før det skjer. Systematisk HMS-arbeid (Helse, miljø og sikkerhet), håndterer bedriftens krav til sikkerhetsrutiner, risikovurderinger, skader og avvik. I tillegg vil HMS arbeidet fremme:
 • Bedre arbeidsmiljø
 • Lavere sykefravær
 • Redusert risiko
 • Reduserte uønskede hendelser
I våre løsninger kan du gjennomføre en god og tett oppfølging av personskader, nestenulykker og andre HMS-hendelser.

HMS og systematisk risiko

Systematisk HMS-arbeid (Helse, miljø og sikkerhet), håndterer bedriftens krav til sikkerhetsrutiner, risikovurdering, skader og avvik. Målet med en risikovurdering er å redusere sannsynligheten for at uønskede situasjoner i form av sykdom eller skader finner sted på din arbeidsplass.

I følge Arbeidsmiljøloven § 1-1 skal virksomheter bl.a. «sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet.»

En risikovurdering skal inneholde en kartlegging av farer og problemer. Omfanget varierer med størrelse på arbeidsplassen, og hva slags arbeid man utfører.

Følgende tre spørsmål i forhold til mulige farer og problemer (risikoer) kan være utgangspunktet for en enkel risikovurdering:

 • Hva kan gå galt?
 • Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 • Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom noe skjer?

Risikovurderingen skal gjennomføres med arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte.

HMS arbeid i praksis

Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Arbeidstakerne skal medvirke ved innføring og utøvelse av internkontroll ref. § 4 i Internkontrollforskriften. Det skal utarbeides følgende dokumentasjoner:
 • Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet.
 • Oversikt over virksomhetens organisasjon inkludert hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med HMS er fordelt
 • Kartlegge farer og problemer inkludert vurdere risiko samt utarbeide planer og tiltak for å redusere risikoen
 • Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser fastsatt i HMS lovgivningen
 • Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at det fungerer

Hvem må ha et HMS-system?

HMS-kravene gjelder alle bedrifter som sysselsetter arbeidstakere. Det betyr at uansett om det er snakk om én eller 1000 ansatte, så må en bedrift ha et internkontrollsystem. Du som arbeidsgiver skal blant annet: I følge: §3-1: For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

Hvem er HMS-ansvarlig?

I henhold til arbeidsmiljøloven, er det du som daglig leder eller arbeidsgiver som er ansvarlig for å utarbeide HMS-arbeidet. Dette arbeidet kan ikke delegeres videre til avdelingsledere eller andre team managers.

Pr. definisjon har alle ledere med personalansvar også et ansvar for at HMS-arbeidet fungerer tilfredsstillende. I en del virksomheter er det å styre HMS-arbeidet en selvstendig stilling, à la økonomiansvarlig, produktansvarlig mv. Daglig leder vil imidlertid alltid ha det overordnede ansvaret for HMS i virksomheten. For å hjelpe deg på veien har vi laget en egen  HMS-ordliste  for knotete og tunge begreper innen HMS.

Hvordan komme i gang med HMS-arbeidet?

HMS (Helse, miljø og sikkerhet) handler om å sikre og forbedre miljøet på arbeidsplassen. Kartlegg arbeidsmiljøet hos dere og definer målene deres og involver ansatte. Utarbeid dokumentasjon i forhold til internkontroll forskriften – se pkt. “HMS-arbeid i praksis”. Vurder om det finnes verktøy som kan hjelpe dere i dette arbeidet.

Hva skal en HMS plan inneholde?

Ingen HMS planer eller handlingsplaner er identiske, da en slik plan avhenger av bedriftens art og organisering. Det er selvsagt ikke det samme å ha en 8-16 jobb i et kontorbygg, og det å arbeide i en anleggsplass. Derfor vil en HMS plan alltid variere, men det finnes likevel en del punkter du som leder bør ta med når en HMS plan eller handlingsplan skal kartlegges:

 • En utarbeidelse av bedriftens struktur, organisering ansvarsroller.
 • En fremtidig arbeidsplan over virksomhetens viktigste oppgaver og prosjekter
 • Konkret beskrivelse av tiltak over eventuell risikoarbeid
 • Plan over hvordan selskapet vil redusere risikoforholdene
 • Gode rutiner for avvikshåndtering

Spesielt i disse coronatider er det viktig å jobbe godt med HMS.  Å jobbe godt og gjennomtenkt med HMS kan forbedre arbeidsmiljøet og redusere fravær blant ansatte.

HMS krav

Det skal utarbeides følgende dokumentasjoner:
 • Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet
 • Oversikt over virksomhetens organisasjon inkludert hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med HMS er fordelt
 • Kartlegge farer og problemer inkludert vurdere risiko samt utarbeide planer og tiltak for å redusere risikoen
 • Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser fastsatt i HMS lovgivningen
 • Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at det fungerer

HMS avvik

HMS avvik skal registreres, dokumenteres og følges med tiltak der dette kreves. Alvorlige hendelser skal rapporteres videre til myndigheter f.eks. ved personskade.

Hvorfor HMS kurs?

I henhold til Arbeidsmiljølovens §3-5 plikter arbeidsgiver å gjennomgå opplæring i helse- miljø og sikkerhetsarbeid. Plikten er personlig, og kan ikke delegeres. Du som arbeidsgiver er lovpålagt til å gjennomføre kurset med dine ansatte, hvor opplæringen kan få dine ansatte til å føle seg enda mer tryggere og enda mer verdsatt på arbeidsplassen, noe som sørger for en god HMS-kultur innad i selskapet. Det er også krav om at verneombud skal ha gått gjennom relevant opplæring til å kunne gjøre en god og trygg HMS-jobb i sin rolle. Med et HMS-kurs vil du som leder også være bedre rustet og parat til å løse eventuelle arbeidsutfordringer som måtte oppstå på arbeidsplassen. Et slikt kurs sørger dermed for at du kan få den kompetansen og kunnskapen som kreves for å løse disse utfordringene.

Hvordan lage en HMS håndbok?

Vi i 4human har utarbeidet en HMS håndbok på hvordan du kan gå frem med HMS-arbeidet, en slik håndbok kan hjelpe deg med å utarbeide en plan, og få kontroll og oversikt over HMS-arbeidet i din virksomhet.

HMS regler

HMS regler gjelder for alle virksomheter med ansatte men kan også inneha ulike forhold avhengig av bransjen man arbeider i – f.eks. helsefagarbeider. Aktuelle lover avhengig av bransje er innarbeidet i vår HMS håndbok.

HMS tiltak

Tiltak innen Helse Miljø og Sikkerhet (HMS) er systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Fordeler med HMS

 • Godt og systematisk HMS-arbeid kan:
 • Forbedre arbeidsmiljøet
 • Øke produktiviteten på kontoret
 • Mindre fravær
 • Øke omdømmet til din virksomhet
 • Mer attraktiv for nye ansatte