Arbeidskontrakter

Arbeidskontrakter

Generer arbeidskontrakter enkelt

Med kontraktsmodulen i 4human HRM genereres arbeidskontrakter på dine ansatte. Kontrakten vil hente ansattdata fra personalregisteret og fylle inn felter etter eget ønske, helt automatisk. Dette kan gjøres som siste steg i registreringen av nyansatte, eller som en egen aktivitet med etablering av arbeidskontrakt under den ansattes dokument mappe. Kontraktene kan signeres med BankID.

Hvorfor bruke 4humans arbeidskontrakt?

 • Standardiserte maler 
 • Genereres automatisk basert på valgt mal 
 • Mulighet for digital signering 
 • Legges til på ansattkortet i personalregisteret 

Viktige funksjoner med 4humans arbeidskontrakt

Lag flere maler og tilpass etter behov. Kontraktene kan genereres av Ledere, HR eller andre roller etter definerte behov.

 • Digital arbeidskontrakt 
 • Genereres automatisk, med korrekt informasjon 
 • Lagres direkte i dokument mappen til den ansatte.  
 • Kan signeres med BankID 
 • Lag flere maler 
 • Tilpass etter behov 
 • Velg hvilke roller som kan generere kontrakter i din virksomhet 

Digital signering

Når en virksomhet onboarder en ansatt inn i 4human HRM vil man som siste steg kunne generere en digital arbeidskontrakt. Denne kontrakten blir sendt sammen med invitasjonen for å lage en bruker i 4human HRM. Kontrakten blir sendt trygt og sikkert i en signeringsløsning, og ikke på epost. 4humans arbeidskontrakter kan også signeres fysisk om ønskelig.

I 4human HRM kan virksomheter velge signering med BankID som et tillegg. Integrasjonen sørger da for at den signerte versjonen av arbeidskontrakten automatisk blir lagt i personalmappen.

For virksomheter som allerede har signeringsløsninger, er det mulig å eksportere arbeidskontrakten i PDF-format og sende via eksisterende løsninger. Den signerte versjonen av kontrakten kan lastes opp manuelt i personalmappen.

Hva er en arbeidskontrakt?

Arbeidskontrakt eller arbeidsavtale er en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Avtalen skal dekke rettigheter og plikter i arbeidsforholdet. Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for å utarbeide avtalen. En godt utarbeidet arbeidsavtale kan forhindre fremtidige konflikter.

Hva er en standard arbeidsavtale?

En standard arbeidsavtale er en avtale som omfatter minstekravene til en arbeidsavtale.

arbeidskontrakter

Har alle krav på en standard arbeidskontrakt?

Alle arbeidstakere skal ha en arbeidskontrakt som dekker minstekravene. Se også punktet “Hva skal en arbeidskontrakt inneholde?”

Når skal arbeidskontrakten inngås?

Når en arbeidskontrakt skal inngås avhenger av varigheten på arbeidsforholdet. Ved utleie av arbeidskraft eller arbeidsforhold med varighet kortere enn en måned skal en skriftlig arbeidsavtale inngås direkte. Har arbeidsforholdet varighet på mer enn tre måneder skal arbeidsavtalen være klar snarest, senest en måned etter arbeidsforholdet startet.

Hva skal en arbeidskontrakt inneholde?

Kontrakten skal minimum gi opplysninger om:
 • Identiteten til partene
 • Arbeidsplassen
 • Beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakeren sin tittel, stilling eller arbeidskategori
 • Tidspunkt for start av arbeidsforhold
 • Forventet varighet av arbeidsforholdet (ved midlertidig arbeidsforhold og grunnlaget for dette)
 • Eventuelle prøvetidsbestemmelser
 • Arbeidstakers rett på ferie, feriepenger og reglene for fastsetting av ferietidspunkt
 • Frister for oppsigelse (begge parter)
 • Gjeldende/avtalt lønn ved arbeidsforholdets start, tillegg og andre godtgjørelser som ikke inngår i lønn (pensjonsinnbetaling, kost- eller nattgodtgjørelser)
 • Utbetalingsmåte og dato for lønnsutbetaling
 • Lengde og plassering av den avtalte arbeidstiden per dag og uke
 • Pauser (varighet)
 • Avtale om særlig arbeidstidsordning eller reglene om redusert arbeids, fleksibel arbeidstid o.l.
 • Opplysninger om tariffavtaler. Er tariffavtalen inngått av parter utenfor virksomheten skal det informeres om hvem tariffpartene er
 • Skal arbeidet utføres på uregelmessige spredde dager eller tidspunkt, eller ulike perioder i løpet av året skal det være opplysninger om dette
Videre bør en arbeidsavtale inneholde informasjon om taushetsplikt, rettigheter til immaterielle verdier og tvisteløsninger.

Arbeidskontrakt mal

Innholdet i arbeidskontrakten kan variere fra virksomhet til virksomhet. Uavhengig av dette skal en arbeidskontrakt inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning. Nedenfor er det et eksempel på data som blir hentet fra 4human HRM sitt personalregister og satt inn i en arbeidskontrakt.
arbeidskontrakt mal
Arbeidskontrakten er ugyldig dersom partene avtaler noe som er i strid med ufravikelig lov. Ugyldige avtalevilkår vil bli erstattet av lovens regler.

Hvilke regler gjelder for midlertidig ansettelse?

Hovedregelen er at arbeidstaker skal ansettes fast. Med andre ord gjelder kontrakten til den blir sagt opp av en av partene. Likevel åpner arbeidsmiljøloven for at man i en del tilfeller kan ansettes i bestemte tidsrom. Dette kalles midlertidig ansettelse.

Dette kan avtales i tilfeller hvor det er behov for at ansettelsen er midlertidig. I tillegg kan man ansettes midlertidig på generelt grunnlag, uten videre begrunnelse på hvorfor ansettelsen er midlertidig. Med det sagt så finnes det begrensninger på slike ansettelser, både tid og antall. Eksempel på midlertidige ansettelser er:

 • Sesongarbeid 
 • Ekstrahjelp 
 • Prosjektarbeid 
 • Vikariater 

Hvilke regler gjelder for prøvetid og oppsigelse?

I Arbeidsmiljølovens system er prøvetid en periode som kjennetegnes ved at terskelen for oppsigelse er lavere, og kortere oppsigelsestid er etter lov på 14 dager med mindre annet er avtalt skriftlig i kontrakt. Prøvetid kan avtales for en periode inntil 6 måneder. Denne grensen er uavhengig av stillingsprosent. Det er viktig å poengtere at man fremdeles har stillingsvern under prøvetid. En eventuell oppsigelse under prøvetidsperioden må begrunnes i arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglig dyktighet og pålitelighet. Opplæring og oppfølging er viktige elementer i en prøvetidsperiode. En god onboarding vil ofte dekke disse behovene.

Begge parter kan si opp arbeidsforholdet, men med forskjellige krav.

En arbeidstaker kan sies opp dersom det er saklig grunn for oppsigelsen. Den må være saklig begrunnet i virksomheten, arbeidstakeren eller arbeidsgivers forhold. Som arbeidsgiver er man pålagt drøftingsplikt med arbeidstaker og eventuelle tillitsvalgte før man fatter en beslutning om oppsigelse. Plikten gjelder med mindre arbeidstaker ikke ønsker dette. Oppsigelsestiden henger sammen med hvor lenge arbeidstaker har vært ansatt og alderen på arbeidstaker, men ofte praktiseres tre måneders oppsigelsestid. Ved oppsigelse fra arbeidstakers side er oppsigelsestiden aldri mer enn 3 måneder. I virksomheter som er bundet av tariffavtale kan kortere oppsigelsestid kun inngås mellom arbeidsgiver og tillitsvalgt.

Definer hvem som kan godkjenne arbeidskontrakter

Styret kan inngå avtaler på vegne av selskapet, og retten kan ikke fratas styret. Vanlig praksis er at styret delegerer signaturretten til enkelte styremedlemmer, daglig leder eller navngitte ansatte.

Arbeidskontrakt på nett og mobil

Det er trygt å lagre arbeidskontrakter i 4human HRM. Arbeidsgiver og arbeidstaker har enkel og kontrollerbar tilgang på kontrakten i skyløsningen.