Kompetanse Bygg og anlegg

Kompetanse Bygg og anlegg

Kompetanse Bygg og Anlegg

Innad i en virksomhet finnes det mange ulike ansatte, med ulik bakgrunn. Dette medfører at det florerer med kompetansetyper og kursbeviser/sertifikater som du trenger å få kontroll på, kategorisere og basere kompetanseplaner på.

Det settes normalt krav til kompetanse for alle typer arbeid i dagens arbeidsliv enten det er formell utdanning, erfaring og praksis eller løpende sertifiseringer. Kompetanseverktøyet vi tilbyr gir virksomheten som helhet og ledere gode oversikter på status av kompetanse og varslinger for bedre styring og planarbeid av kompetanse.

Se infovideo om: Hvordan du kan løse utfordringer med kompetanse i bygg- og anleggsbransjen.

Flere av våre kunder har kommet med følgende utfordringer:

Mangel på kompetanse og ferdigheter blant ansatte  – Det kan være vanskelig å finne ansatte med de nødvendige ferdighetene og kunnskapene som er nødvendige for å utføre arbeidet i bygg- og anleggsbransjen. Dette kan føre til ineffektivitet og problemer med kvalitet og sikkerhet.

Ønske om å forbedre kvaliteten på arbeidet – Kvaliteten på arbeidet i bygg- og anleggsbransjen er viktig for å bygge opp et godt rykte og tiltrekke seg nye kunder. Det kan være vanskelig å opprettholde kvaliteten hvis ansatte ikke har de nødvendige ferdighetene og kunnskapene.

Ønske om å øke produktiviteten og redusere kostnadene – Som i mange bransjer er det et stadig press på å øke produktiviteten og redusere kostnadene. Dette kan oppnås ved å optimalisere arbeidsprosessene og gi ansatte den nødvendige opplæringen og verktøyene.

Oversikt over kurs og sertifikater – Det er ikke alltid like lett å holde oversikt over kurs og sertifikater hos ansatte. Ofte risikerer man at kurs og sertifikater «går ut» fordi man ikke har god oversikt.

Prosjekt/anbud og valg av personell – I en anbudsprosess stilles det ofte krav til oversikt over hvilke kompetanser bedriften innehar. Det er ikke alltid like enkelt å ha oversikt over hvilke ressurser som er tilgjengelig. 

Prosjekt-CV – hjelper deg med å raskt hente ut en oversikt over hvilke prosjekter de ansatte har deltatt på, samt hvilke kompetanse de innehar. Dette er veldig viktig når det skal leveres anbud. 

Hva får du med Kompetanse Bygg og Anlegg?

Ved å tilby et kompetanseverktøy tilpasset bygg og anleggsbransjen kan 4human HRM dekke behov innen kompetanse kartlegging, opplæring, forbedring av kvalitet på arbeid, samt øke produktivitet og reduserer kostnader.

Kompetanseoversikt

Kompetanseoversikten er en effektiv løsning for å håndtere utfordringen med liten oversikt over kompetanse. Ved å bruke 4human Kompetanse kan man enkelt registrere og administrere ansattes ferdigheter og kunnskaper, og dermed optimalisere arbeidsprosesser og tildele oppgaver på en mer effektiv måte.

Prosjektmodul

Prosjektmodulen gir din virksomhet mulighet for å opprette prosjekter og anbud. Her defineres de ulike prosjektrollene som skal være med. Modulen hjelper deg å finne ansatte som passer til prosjektrollene med bakgrunn i kompetanse, prosjekterfaring, lokasjon med mer.

Kompetansematrise

Kompetansematrisen er et verktøy som brukes for å vurdere og kartlegge kompetansen til enkeltpersoner eller grupper innad i virksomheten. Innenfor bygg- og anleggsbransjen kan en kompetansematrise brukes for å identifisere hvilke ferdigheter og kunnskaper som er nødvendige for å utføre ulike oppgaver og roller. Kompetansematrisen gir også en rask oversikt over hvilke kompetanser man innehar i forbindelse med søknad om sentral godkjenning.

GAP analyse

GAP analyse er en uunværlig metode når din nåværende status og ideell status eller mål skal vurderes. Ved å identifisere hvordan midler og ressurser blir utnyttet, gjør GAP analyse det mulig å nå bedriftens mål raskere - både på kort og på lang sikt. Den kan gjennomføres ved å sette opp kompetansekrav/behov og koble dette opp mot ansatte. Den visuelle kompetanseoversikten synligjør eventuelle kompetansebehov i bedriften.

LMS, kurs og quiz

LMS (også kjent som e-læring og mikrolæring) kan lages raskt og kostnadseffektiv, og de ansatte kan ta kursene når og hvor de ønsker. Kursene kan inneholde bilder, tekst, video og lenker til andre systemer og nettsteder. Ønsker du å teste dine ansatte etter endt kurs kan du lage en tilhørende quiz. Leder kan følge med på sine ansattes progresjon.

.