Hva er internkontroll og systematisk HMS-arbeid?

Hva er internkontroll og systematisk HMS-arbeid?

internkontroll

Systematisk arbeid

For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse-, miljø- og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk arbeid på alle plan i virksomheten. Dette fremkommer i arbeidsmiljøloven §3-1. Dette arbeidet skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Godt arbeidsmiljø handler om å redusere risiko for farer og ulykker og aktivt fokusere på de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet.

Hva er internkontroll og internkontrollforskriften?

Internkontroll er kvalitetssikring, og handler om virksomhetens egenkontroll. Internkontroll skal sikre at virksomheter har systemer og rutiner som fungerer, og som kan fange opp problemer og utfordringer slik at det tas hånd om i tide. Internkontrollforskriften beskriver kravene til interkontroll, og er utgitt med veiledning og kommentarer. Den tar også for seg hvordan arbeidet bør legges opp både for virksomheter i små og lite risikoutsatte bedrifter, og for virksomheter med mange ansatte.

Hvem har ansvaret for internkontroll i bedriften?

Det er arbeidsgivers som har ansvaret for at virksomheten arbeider systematisk med HMS, samt har en fungerende internkontrollsystem. Herunder har arbeidsgiver ansvar for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig, at arbeidsforholdene er sikre og at bedriften ikke forurenser det ytre miljøet. Arbeidsgiver har også plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Arbeidstaker har medvirkningsplikt i internkontroll-arbeidet. Det vil si at de ansatte skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske HMS-arbeid. Blant annet er de ansatte pliktet til å bruke påbudt verneutstyr og medvirke til å hindre ulykker og helseskade samt underrette arbeidsgiver om farlige forhold, trakassering, skade eller sykdom.

Internkontroll i små bedrifter

Internkontroll er et lovkrav rettet mot alle bedrifter, uansett størrelse og bransje, og utgjør kjernen i arbeidsmiljøaktiviteten i bedriften. Likevel behøver ikke rutiner for internkontroll å være særlig omfattende for små bedrifter med liten risiko for brann, forurensing, arbeidsulykker og lignende, men selve kravet til systematisk arbeid er det samme for alle virksomheter.

Hva skjer hvis man ikke følger kravene?

Arbeidstilsynet kan foreta stikkprøver eller en mer omfattende gjennomgang av hele HMS-systemet i bedriften. I tillegg vil ofte kunder og leverandører stille krav til virksomheters systemer, og at arbeid innen internkontroll kan dokumenteres. Hvis dine HMS-rutiner er mangelfulle, kan det medføre problemer med forskriftsoppgjør og medføre erstatningsansvar overfor skadelidte. I verste fall kan virksomheten ilegges foretaksstraff, og i enkelte tilfeller kan også den eller de personer som er ansvarlige bli ilagt straffeansvar.

Del innlegg:

Vi i 4human leverer moderne og skybaserte HR-systemer, og har en av de mest komplette, funksjonsrike og integrasjonsvennlige HRM-løsningene i Norge. Konsernet leverer også kvalitet- og styringssystemer for HMS. Vi i 4human jobber for å forenkle og forbedre din jobbhverdag.

Vårt motto: Vi setter mennesket i sentrum!

Ta kontakt med oss

* Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykke tilbake og endre dine e-post preferanser.

Vi i 4human leverer moderne og skybaserte HRM- og kvalitetsstyringssystemer med tilhørende konsulenttjenester. Vi jobber for å forenkle og forbedre din hverdag.

Vårt motto: Vi setter mennesket i sentrum!

Ta kontakt med oss

* Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykke tilbake og endre dine e-post preferanser.