Hvordan dra nytte av datainnsikt fra HR-analyse?

Hvordan dra nytte av datainnsikt fra HR-analyse?

Bloggserie: Slik forenkler og forbedrer du hverdagen for mennesker
Emilie Egeli

Emilie Egeli

Leveransekonsulent

I dagens stadig mer datadrevne verden, blir investeringen i HR-analyse stadig mer avgjørende for å sikre at organisasjonen tar velinformerte beslutninger. Som HR-leder har du kanskje kjempet for å få gjennomslag for å implementere HR-analyse i din virksomhet, og endelig fått det, men sliter med at den nye innsikten fra HR-analysen blir tilstrekkelig tatt hensyn til selv etter flere tiltak.

Dette kan være frustrerende, og det er viktig å undersøke nærmere hvorfor dette skjer. Kanskje er det manglende forståelse eller aksept for den nye tilnærmingen til beslutningstaking som HR-analyse bringer med seg. Kanskje er det motstand eller manglende kompetanse blant nøkkelpersoner i organisasjonen. Uansett årsaken, er det viktig å adressere dette problemet for å sikre at investeringen i HR-analyse faktisk resulterer i forbedrede beslutninger og bedre resultater for organisasjonen som helhet.

I dette blogginnlegget vil vi gjennomgå noen tiltak for å sikre at bruken av HR-analysen for å ta datadrevne beslutninger blir fullt ut integrert og faktisk bidrar til å forbedre kvaliteten på beslutningene som tas i organisasjonen. Vi vil se nærmere på hvordan du kan overvinne hindringene som står i veien for å oppnå dette, og hvordan du kan maksimere nytten av HR-analyse for å oppnå organisatorisk suksess.

Anvende datainnsikt fra HR-analyse

Bruken av datainnsikt fra HR-analyse kan være utfordrende i beslutninger på organisatorisk nivå av flere grunner. For å adressere utfordringene knyttet til bruken av datainnsikt fra HR-analyse, bør følgende tiltak vurderes:

1.Kulturelle faktorer: Organisasjoner kan ha etablerte kulturer og tradisjoner som favoriserer beslutningstaking basert på erfaring og intuisjon fremfor datainnsikt. Å endre denne kulturen kan være en langvarig prosess som krever omfattende innsats og støtte fra ledelsen.

  • Fokus på å fremme en kultur som verdsetter datadrevet beslutningstaking. Dette kan inkludere tydelig kommunikasjon om fordelene med datainnsikt og hvordan den kan forbedre beslutningsprosesser.
  • Ledere bør gå foran som gode eksempler ved å ta beslutninger basert på datainnsikt og oppmuntre til åpenhet og diskusjon rundt bruken av data.

2.Motstand mot endring: Mange ansatte kan være motvillige til å omfavne datadrevet beslutningstaking på grunn av frykt for det ukjente eller fordi de er vant til å gjøre ting på en bestemt måte. Overkomme denne motstanden krever tydelig kommunikasjon om fordelene med datainnsikt og opplæring i hvordan man effektivt bruker analytiske verktøy.

  • Kommunisere tydelig om formålet med overgangen til datadrevet beslutningstaking og fordelene det kan gi både individuelt og organisatorisk.
  • Involvere ansatte tidlig i prosessen og gi dem muligheten til å bidra til utviklingen og implementeringen av dataanalyseinitiativer.
  • Tilby støtte og opplæring for ansatte som kan føle seg usikre eller motvillige til å omfavne endringen, og vise dem hvordan datainnsikt kan bidra til å forbedre deres arbeidssituasjon og resultater.

3.Manglende tilgang til data: Organisasjoner kan oppleve utfordringer med å samle inn, organisere og analysere data på en måte som gjør dem tilgjengelige og nyttige for beslutningstakere. Dette kan skyldes fragmenterte datasystemer, mangel på integrasjon mellom ulike datakilder eller manglende kompetanse innen dataanalyse.

   • Gjennomgå og forbedre organisasjonens datainfrastruktur for å sikre at data er tilgjengelige, nøyaktige og pålitelige. Dette kan inkludere implementering av nye datasystemer, standardisering av datainnsamling og implementering av strenge retningslinjer for datakvalitet.
   • Sikre at det er tilstrekkelig støtte og ressurser tilgjengelig for å opprettholde og oppdatere datainfrastrukturen over tid.

4.Kompleksiteten i datainnsikt: Selv når data er tilgjengelige, kan det være utfordrende å tolke og anvende datainnsikt på en meningsfull måte. Dette krever kompetanse innen dataanalyse og statistikk, samt forståelse av hvordan data kan oversettes til handlingsrettet innsikter og beslutninger.

    • Tilby opplæring og utviklingsmuligheter for ansatte innen dataanalyse og tolkning av HR-relaterte data. Dette kan omfatte kurs, workshops og sertifiseringsprogrammer.
    • Identifisere nøkkelressurser som kan fungere som interne eksperter på området og tilby dem støtte og ressurser for å utvikle sine ferdigheter.

5.Mangel på tillit til datakvalitet: Beslutningstakere kan være skeptiske til datakvaliteten og påliteligheten til HR-dataene som presenteres. Dette kan føre til tvil om gyldigheten av de innsiktene som trekkes fra dataene og dermed begrense deres anvendelse i beslutningsprosessen.

   • Implementere strenge kontroller og retningslinjer for å sikre datakvaliteten, inkludert datarengjøring og valideringsprosesser.
   • Tydelig kommunisere til alle interessenter om de tiltakene som er tatt for å sikre datakvaliteten, og oppmuntre til åpenhet og tillit rundt dataene som brukes i beslutningsprosesser.

For å overvinne disse utfordringene ved å gjennomføre de foreslåtte tiltakene innenfor områdene, kan organisasjoner bedre forberede seg på å bruke datainnsikt fra HR-analyse til å ta mer informerte og effektive beslutninger som vil bidra til å fremme organisatorisk suksess.

Vil du vite mer?

Last ned guiden om: Slik lykkes du med datadrevet innsikt ved hjelp av HR-analyse.

Del innlegg:

Vi i 4human leverer moderne og skybaserte HR-systemer, og har en av de mest komplette, funksjonsrike og integrasjonsvennlige HRM-løsningene i Norge. Konsernet leverer også kvalitet- og styringssystemer for HMS. Vi i 4human jobber for å forenkle og forbedre din jobbhverdag.

Vårt motto: Vi setter mennesket i sentrum!

Ta kontakt med oss

* Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykke tilbake og endre dine e-post preferanser.

Vi i 4human leverer moderne og skybaserte HR-systemer, og har en av de mest komplette, funksjonsrike og integrasjonsvennlige HRM-løsningene i Norge. Konsernet leverer også kvalitet- og styringssystemer for HMS. Vi i 4human jobber for å forenkle og forbedre din jobbhverdag.

Vårt motto: Vi setter mennesket i sentrum!

Ta kontakt med oss

* Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykke tilbake og endre dine e-post preferanser.