Hva sier loven om overtid?

Hva sier loven om overtid?

Hva er Overtid?

Arbeid ut over arbeidsmiljølovens grenser for alminnelig arbeidstid regnes som overtidsarbeid. Altså blir det regnet som overtid når en arbeidstaker jobber mer enn 9 timer i løpet av 24 timer eller mer enn 40 timer i løpet av 7 dager. Overtid kan ikke være en fast ordning i virksomheten. Det vil si at det skal være et særlig og tidsavgrenset behov for overtidsarbeidet.

Dersom en arbeidstaker arbeider mer enn avtalt arbeidstid, men innenfor lovens grenser for alminnelig arbeidstid, blir begrepet merarbeid brukt. De eneste som er unntatt reglene for for overtidsarbeid er arbeidstakere med ledende eller særlig uavhengig stilling, fordi de i stor grad bestemmer over sin egen arbeidstid.

Overtid for deltidsansatte

Deltidsansatte kan også arbeide overtid dersom de arbeider utover lovens grenser for alminnelig arbeidstid. Det vil imidlertid regnes som merarbeid hvis en deltidsansatt jobber mer enn vedkommende har avtale om, så lenge det er innenfor tidsrammene i loven. Merarbeid gir ikke vedkommende rett til overtidsgodtgjørelse.

 

Grense for pålagt arbeidstid

Dersom vilkårene for overtidsarbeid er oppfylt, kan arbeidsgiver pålegge arbeidstid i inntil 10 timer i løpet av 7 dager, 25 timer i løpet av 4 sammenhengende uker eller 200 timer i løpet av 52 uker (1 år). Samlet arbeidstid kan heller ikke overstige 13 timer i løpet av 24 timer, eller 48 timer i løpet av 7 dager. Denne grensen på 48 timer kan imidlertid gjennomsnittsberegnes over en periode på 8 uker. Det betyr at det kan arbeides mer enn 48 timer i en uke, mot en tilsvarende kortere arbeidsuke i en annen uke.

Virksomheter med tariff kan inngå en skriftlig avtale om utvidet overtidsarbeid, men det kan bare pålegges arbeidstakere som er villige til det, og loven setter grenser for hvor mye overtidsarbeidet kan utvides. I tillegg kan arbeidstilsynet godkjenne søknader om utvidet overtidsarbeid i særlig tilfeller, men også her er det tidsbegrensninger i loven.

Fritak fra overtid

Dersom arbeidstaker av sosiale, helsemessige eller andre velferdsmessige grunner ikke kan jobbe overtid, kan vedkommende ha rett til å bli fritatt for slikt arbeid. Dersom arbeidet uten skade for virksomheten kan utsettes eller gjøres av andre, gjelder dette også hvis arbeidstaker av personlige grunner ber om det.

Overtidsbetaling

Ved overtidsarbeid har arbeidstaker krav på et tillegg på minst 40 prosent av avtalt timelønn. Det kan også avtales at arbeidstaker avspaserer de timene vedkommende har jobbet overtid, time for time, men overtidstillegget skal likevel betales. Det er imidlertid vanlig å fastsette bedre rettigheter i tariffavtaler, enn minsterettighetene loven gir. Eksempler på dette er at overtidstillegget kan være høyere enn 40 prosent, høyere prosentsats ved ubekvem tid (helg, kveld og helligdager) og/eller overtidsbetalt etter bedriftens avtalte arbeidstid.

Overtid som timeregistrering

Timeregistrering brukes for å registrere ansattes arbeidstid, så vel som overtid og fleksitid. Oppdaterte timelister gir deg som leder et grunnlag for lønn og videre fakturering.

Del innlegg:

Vi i 4human leverer moderne og skybaserte HR-systemer, og har en av de mest komplette, funksjonsrike og integrasjonsvennlige HRM-løsningene i Norge. Konsernet leverer også kvalitet- og styringssystemer for HMS. Vi i 4human jobber for å forenkle og forbedre din jobbhverdag.

Vårt motto: Vi setter mennesket i sentrum!

Ta kontakt med oss

* Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykke tilbake og endre dine e-post preferanser.

Vi i 4human leverer moderne og skybaserte HRM- og kvalitetsstyringssystemer med tilhørende konsulenttjenester. Vi jobber for å forenkle og forbedre din hverdag.

Vårt motto: Vi setter mennesket i sentrum!

Ta kontakt med oss

* Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykke tilbake og endre dine e-post preferanser.